Woonvisie

In een woonvisie formuleert een gemeente of regio haar visie op de toekomst van het wonen. Wordt er wel voldoende gebouwd met de juiste kwaliteit? Welke behoeften hebben inwoners nu en in de toekomst? In prestatieafspraken maken gemeente en woningcorporatie(s) zo concreet mogelijk afspraken. Samen met de opdrachtgever analyseert Bind de woningmarkt, ontwikkelt een visie en vertaalt dit in een actieprogramma en/of (prestatie)afspraken.
Belangrijk onderdeel van dit werk is het proces. In veel gevallen dient de samenwerking tussen betrokkenen opnieuw tegen het licht te worden gehouden. In onze ervaring is onderling vertrouwen en aanspreekvermogen uiteindelijk zeker zo belangrijk, als het trachten elkaar te vangen in juridisch aan doende afspraken. Door samen een visie te ontwikkelen gaat het gesprek over de feitelijke situatie, waar je naar toe wilt, wat je drijft en inspireert. Goede afspraken vormen dáár een afgeleide daarvan.

Stad van ontdekkingen: wonen in Leiden - woonvisie gemeente Leiden 2005-2015

Opdrachtgever: gemeente Leiden, dienst Bouwen en Wonen
Na een intensief proces om te komen tot een toekomstvisie voor de stad, werd in 2004 besloten als uitwerking hiervan een woonvisie te schrijven. De gemeente Leiden, de Leidse corporaties (Ons Doel, Portaal, Sleutels van Zijl en Vliet en SLS Wonen) en de Federatie Huurdersorganisaties Leiden en omgeving gingen aan de slag, ondersteund door Bind. Die vervulde de rol van project- en procesbegeleider en penvoerder. In een intensief proces werden gezamenlijk de stappen gezet, heldere afspraken gemaakt en onderling vertrouwen gekweekt. In een periode van ongeveer een jaar werd de woonvisie geschreven, waarbij er ook driemaal interactie met de gemeenteraad was. Het resultaat werd uiteindelijk door de gemeente ook in een mooi vormgegeven boek uitgebracht. Een product waar Bind trots op is! Zie hier de pdf.

 

Wonen op maat - woonvisie gemeente Noordwijk 2006-2015

Opdrachtgever: gemeente Noordwijk, afdeling Wonen, Ruimte en Economie
In de Toekomstvisie Noordwijk 2025 heeft de gemeente Noordwijk in 2004 haar visie voor de komende 20 jaar gegeven. De uitwerking vond onder andere plaats in de woonvisie “Wonen op maat”. Een andere aanleiding was dat de regio Holland Rijnland een regionale woonvisie ging voorbereiden. Door de eigen lokale situatie helder in beeld te hebben, is Noordwijk beter in staat haar inbreng in de regionale visie te bepalen.

Onder leiding van Bind werd op ambtelijk en bestuurlijk niveau nagedacht over de toekomst van het wonen in Noordwijk. Het proces van de woonvisie leidde tot intensieve samenwerking binnen de gemeente tussen de afdelingen Wonen Ruimte en Economie, Projecten en Zorg en Welzijn. Op ambtelijk niveau werd ook intensief samengewerkt met de Noordwijkse Woningstichting. Ook werd er een werkconferentie georganiseerd met diverse belanghebbenden, waaronder de huurdersbelangenvereniging, het seniorenoverleg, de verzorgingshuizen en anderen.

Bind is ook betrokken bij de uitvoering van onderdelen van het actieprogramma en werkt anno 2014 aan de opvolger van Wonen op Maat!

 

Woonvisie en Prestatieafspraken Teylingen

Opdrachtgevers: gemeente Teylingen, woningstichting De Vooruitgang, Trias Woondiensten en woningstichting Warmunda
In 2006 ontstond de gemeente Teylingen uit een samenvoeging van Sassenheim, Voorhout en Warmond. De gemeente en de drie grootste woningcorporaties willen graag prestatieafspraken maken en constateerden dat zij dat graag doen op basis van een gezamenlijke woonvisie.

Naast de inhoudelijke vraag zijn in dit project de onderlinge verhoudingen een centraal onderwerp. Na de gemeentelijke samenvoeging dienen onderlinge relaties opnieuw ontdekt en gesmeed te worden. In 2007 begeleidt Bind dit proces. De ingestelde projectgroep en stuurgroep bespreken op regelmatige basis de analyse, de visie en het actieprogramma. Elke bijeenkomst zijn we bij een van de partners te gast. Zo ontmoeten de betrokkenen niet alleen elkaar, maar ook de werkomgeving en collega's. Conceptteksten en discussienotities van de hand van Bind vormen daarvoor de basis. Door een tweetal brede werkconferenties worden belanghebbenden uit het veld en raadsleden geraadpleegd en ondersteund bij hun eigen meningsvorming. In het najaar van 2007 vindt de afronding van de conceptwoonvisie plaats en worden parallel prestatieafspraken gemaakt.