Wonen, zorg, welzijn

In een vergrijzende samenleving wordt het thema zorg en welzijn steeds belangrijker. Bind heeft specifieke kennis ontwikkeld over dit thema in relatie tot wonen. Ouderen en mensen met een beperking willen vaak steeds langer zelfstandig blijven wonen. De overheid verlangt een versterking van dit proces van extramuralisering. Dit kan alleen plaatsvinden middels een integrale benadering op het raakvlak van wonen, zorg en welzijn waarin relevante actoren op gemeentelijk niveau worden verbonden. Hiermee kan bovendien aangesloten worden bij de verplichtingen van de nieuwe Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Bind ondersteunt en faciliteert dergelijke processen. Het verbinden van organisaties en hen aanspreken op hun taken en rollen is daarbij de kern van de werkwijze. Daarnaast is een belangrijk kenmerk van de werkwijze van Bind het schematiseren, vereenvoudigen en terug brengen tot in de dagelijkse praktijk werkbare afspraken.

Nota wonen, zorg, welzijn gemeente Leiden

Opdrachtgever: gemeente Leiden

In 2004 wilde de gemeente Leiden het beleid op de terreinen wonen, zorg en welzijn in samenhang formuleren. Bind ondersteunde dit proces, waarbij twee grote diensten en vele partners uit het veld betrokken waren. Het tot in de kern terugbrengen van de feiten en de ontwikkelingen in de omgeving leidde voor alle betrokkenen helder inzicht. Toen vervolgens een gezamenlijke ambitie was geformuleerd en ieder zijn of haar bijdrage daaraan duidelijk maakte, ontstond vrijwel als vanzelf een actieprogramma, waarin op diverse speerpunten vervolgafspraken werden gemaakt. Werkende weg onstonden nieuwe netwerken, die ook in de uitvoering van elkaars kennis en kunde gebruik bleven maken. De beleidsnota treft u hier aan.

 

Quick scan huisvesting kwetsbare groepen Leiden

Opdrachtgever: gemeente Leiden

Als een van de acties uit de nota Wonen, Zorg en Welzijn was opgenomen dat duidelijker moest worden wat de omvang en samenstelling was van de verzamelgroep 'kwetsbare groepen'. Samen met de opdrachtgever en mensen uit het veld werden eerst de subgroepen gedefinieerd. Dit waren verslaafden, dak- en thuislozen, (ex)psychiatrische patienten, (ex)gedetineerden, mensen met schuldproblemen en slachtofferes van relationeel geweld en hun kinderen. Vervolgens werd door middel van interviews bij verschillende hulpverlenende instanties een schatting gemaakt van de omvang van deze groepen en hun huisvestingsvraag. Zo kwam een onderbouwde kwantitatieve schatting beschikbaar voor beleidsmakers en betrokken instanties. De quick scan vormde de basis van een werkconferentie onder leiding van Bind, waar de verschillende partijen met elkaar in gesprek gingen en nadere afspraken maakten. De eindrapportage treft u hier aan.

 

Briefadvies Rli Langer Zelfstandig

De scheiding van wonen en zorg is al decennia een onderwerp van debat in Den Haag. De Raad voor leefomgeving en infrastructuur (Rli), schreef begin 2014 op verzoek van minister Blok een advies over de veranderingen die ertoe leiden dat mensen veel langer zelfstandig moeten blijven wonen dan voorheen het geval was. Bind was lid van het secretariaat-team dat het advies schreef en daartoe van alle belangrijke spelers uit het veld kennis verzamelde door literatuuronderzoek, interviews en werkconferenties.
Dit onderwerp komt ook terug in het advies over Woonbehoefte dat in 2015 verschijnt en waaraan Bind eveneens werkt.