Quick scan huisvesting kwetsbare groepen Leiden

Opdrachtgever: gemeente Leiden

Als een van de acties uit de nota Wonen, Zorg en Welzijn was opgenomen dat duidelijker moest worden wat de omvang en samenstelling was van de verzamelgroep 'kwetsbare groepen'. Samen met de opdrachtgever en mensen uit het veld werden eerst de subgroepen gedefinieerd. Dit waren verslaafden, dak- en thuislozen, (ex)psychiatrische patienten, (ex)gedetineerden, mensen met schuldproblemen en slachtofferes van relationeel geweld en hun kinderen. Vervolgens werd door middel van interviews bij verschillende hulpverlenende instanties een schatting gemaakt van de omvang van deze groepen en hun huisvestingsvraag. Zo kwam een onderbouwde kwantitatieve schatting beschikbaar voor beleidsmakers en betrokken instanties. De quick scan vormde de basis van een werkconferentie onder leiding van Bind, waar de verschillende partijen met elkaar in gesprek gingen en nadere afspraken maakten. De eindrapportage treft u hier aan.