Bewonersbelangen bij ontwikkeling Schiphol

Opdrachtgever: CROS, Schiphol

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol is een overlegorgaan van bestuurders, bewoners en de luchtvaartsector. Een polderinstituut in de beste betekenis van het woord. De CROS overlegt over geluidhinder, geur, lokale luchtverontreiniging en externe veiligheid met als doel de belangen van alle deelnemers te behartigen.

Bij de organisatorische verzelfstandiging speelde Bind een rol bij het trainen en opleiden van de nieuwe staf, waarbij Bind de milieutechnische en milieubeleidsmatige kant voor haar rekening nam. Een jaar later kreeg het bureau van de CROS een adviserende rol bij de totstandkoming van de nieuwe Luchtvaartwet. Bind ondersteunde de analyse en gaf strategisch advies hoe in dit complexe veld te opereren.