Stedelijke vernieuwing

Al decennia is de vernieuwing van wijken 'hot'. De nadruk lag in de jaren ’70, ’80 en ’90 op de fysieke aanpak. Sinds de 2e helft van de jaren ’90 is de inzet breder, vaak ook omdat er geen acute fysieke problemen zijn. De potenties van wijken kunnen benut worden door de betrokkenheid van partijen te organiseren, zoals woningcorporaties, gemeenten, bewoners, winkeliers, scholen, welzijnswerk en anderen. Bind adviseert in dit complexe veld en realiseert gezamenlijke visies en ambitieuze maar ook praktisch haalbare uitvoeringsafspraken. Daarbij is het schakelen tussen verschillende niveaus cruciaal: tussen strategie, beleid, uitvoering en politiek. En wat mensen betreft tussen beslissers, beleidsmedewerkers, uitvoerders en bewoners. De kracht van Bind ligt in het vermogen op deze verschillende niveaus te kunnen opereren, zaken te kunnen 'vertalen' en zo met elkaar te verbinden. Dit gebeurt met inhoudelijke visie, gevoel voor verhoudingen, ambitie en enthousiasme.

Procesmanager 56-wijken aanpak Zaandam Zuidoost

Opdrachtgevers: gemeente Zaanstad en woningcorporaties Rochdale, Saenwonen en ZVH
In december 2004 ondertekenden de gemeente Zaanstad en de corporaties Rochdale, Saenwonen en ZVH prestatieafspraken in het kader van de 56-wijkenaanpak van het ministerie van VROM. Veel afspraken waren vooral procesafspraken en uitgangspunten, die nader moesten worden uitgewerkt. Om het proces vlot te laten verlopen hebben partijen onder gezamenlijk opdrachtgeverschap Bind als onafhankelijke procesmanager aangetrokken, wat uiteindelijk liep van maart 2005 tot en met juni 2006. De kunst was om te schakelen tussen een grote hoeveelheid aan belangen, onderwerpen en beleidsarena's en daarbij een positieve sfeer en besluitvaardigheid vast te houden.

Er werd gewerkt met een Beslissersoverleg, een Ontwikkelgroep en diverse subwerkgroepen. Het ging over het sloop/nieuwbouwprogramma, het sociale programma, een stedenbouwkundige visie op de buurt Poelenburg, communicatie en andere onderwerpen. Cruciaal onderdeel waren de financiële afspraken over hoe wordt omgegaan met grondexploitaties. De inbreng van grond en vastgoed, de omgang van partijen met elkaar, de verdeling van risico`s, de verhouding tussen marktbenadering en lokale binding van de corporaties, parkeren, eventuele verevening: stof genoeg voor pittige discussies en veel werk om een helder en eerlijk afsprakenkader te bereiken. Bij dit proces waren diverse inhoudelijke experts betrokken op het gebied van grondexploitatie, sociale interventies en stedenbouw.

 

Directeur Serviceorganisatie Vergroot je Woning!

Opdrachtgever: Stichting Verbouw Rustenburg Oostbroek

Het project Vergroot je Woning! is gestart om in de Haagse jaren '30 wijk Rustenburg Oostbroek de grote gelijksoortige woningvoorraad meer variatie te geven. Door dakopbouwen, samenvoegen en aanbouwen kunnen de kleine portiek-etagewoningen groter worden. Het moet ertoe leiden dat meer huishoudens een wooncarriere in de wijk gaan maken.

Als directeur-bestuurder was Bind verantwoordelijk voor alle aspecten die komen kijken bij het runnen van de stichting. Financiën, medewerkers aantrekken en aansturen, managen van de ambtelijke en politiek-bestuurlijke omgeving, verantwoording afleggen aan de Raad van Toezicht, lanceren van communicatieplannen, opstellen en aanscherpen van beleid en uitvoeringsregels, etc. Een zeer veelzijdig en inspirerend project, dat schitterende communicatiecampagnes oplevert en concrete fysieke resultaten heeft behaald in de wijk. Meer informatie en de eindrapportage kun je vinden op: www.vergrootjewoning.nl.

 

 

De Groene Reiger Den Haag

In 2014 vormde Bind een collectief met onder andere Ellen Hiep, Iris Buddingh' en Rento Hermanns om een inzending te doen voor een prijsvraag. Met De Groene Reiger Den Haag werden we geselecteerd bij de beste vijf voorstellen die uitgevoerd gaan worden. We maken daarbij gebruik van de lessen die Rento en Douwe leerden bij Duurzaam Moerwijk (zie onder milieu en veiligheid) en moeten onze resultaten in december 2014 indienen. We streven natuurlijk naar de eerste prijs, die wordt bepaald op concreet behaalde resultaten: woningen waarin tenminste € 1.500 is geïnvesteerd door de bewoners.