Strategische koersbepaling

Organisaties stellen zich van tijd tot tijd fundamentele vragen over hun bestaansrecht, beleid en positionering. Bind adviseert organisaties die dergelijke strategische vragen willen aangaan.  Daarbij is een realisatische kijk op de werkelijkheid onontbeerlijk. Tegelijkertijd vormt het wezen van de organisatie en de mensen een belangrijk vertrekpunt. Bind is in staat zowel de realiteit als de identiteit van organisaties en mensen recht te doen.

Strategische koersbepaling Noordwijkse Woningstichting

Opdrachtgever: Noordwijkse Woningstichting (NWS)

De afgelopen jaren is er veel veranderd in de structuur van de sociale woningmarkt. Door toenemende regionalisering en een meer open woningmarkt zoeken huurders niet alleen in hun eigen gemeente naar een woning maar ook elders in de regio. Ook toegelaten instellingen opereren steeds vaker regionaal en vormen door fusies steeds grotere conglomeraten. Dit heeft geleid tot meer concurrentie tussen toegelaten instellingen maar ook tot nieuwe samenwerkingsvormen onderling.

In reactie op deze ontwikkelingen en vanuit de behoefte diepgaand en systematisch na te denken over de toekomst, vroeg de Noordwijkse Woningstichting (NWS) aan Bind om haar te begeleiden bij deze strategische koersbepaling. Daarbij werd ingegaan op fundamentele vragen. Wil de NWS een beheerorganisatie zijn die zich voornamelijk richt op haar huidige woningvoorraad in Noordwijk of wil en kan zij investeren? Kan en wil zij een lokale speler zijn of wil zij de regio in? Wil de NWS zich alleen bezig houden met sociale woningbouw, of ook met commerciëe huur, MGE-constructies en maatschappelijk vastgoed? Op basis van een kernachtige beschrijving van de belangrijkste trends en ontwikkelingen, zijn strategische opties voor de NWS ontwikkeld en is een gefundeerde keuze gemaakt. Een spannend proces voor Directie, Bestuur en Raad van Toezicht, resulterend in dit mooie boekje!

 

Strategisch voorraadbeleid Ons Doel

Opdrachtgever: Woningstichting Ons Doel

Hoewel woningstichting Ons Doel de term eigenlijk liever niet gebruikte (en ook bij Bind in eerste instantie de nodige haren overeind gingen staan), is de kist exquise wijnen voor een betere naam uiteindelijk niet uitgedeeld. In 2006 en 2007 begeleidde Bind Ons Doel bij het formuleren van strategisch voorraadbeleid. Uniek aan het proces was dat de huurdersorganisatie (de consument) daarbij direct aan tafel zat. Het tekent de basishouding van Ons Doel, die een volwassen samenwerking en interactie met de huurders nastreeft. Bind voelt zich daar zeer bij thuis.

Het resultaat is een zorgvuldig opgebouwde beleidsnota, waarin beleidsdoelen, huur- en verkoopbeleid en een nauwkeurige analyse van het bestaande bezit worden gemaakt. In het tweede deel worden conclusies op voorraadniveau getrokken, belangrijke aandachtspunten en keuzes voor de komende jaren gemaakt en worden de effecten van de voorgenomen nieuwbouwstroom op de totale portfolio in beeld gebracht. Besluitvorming vond plaats in het najaar van 2007.

 

Positionering Brandweer in vorming Veiligheidsregio

Opdrachtgever: Regionale Brandweer Holland-Midden

De regionale Brandweer Holland-Midden wilde graag actief meewerken aan de vorming van de Veiligheidsregio. Hierin diende – op wens van het ministerie van BZK - de samenwerking met de politie, geneeskundige hulp en gemeenten nader vorm te worden gegeven. Een zeer gecompliceerd proces met politieke, juridische, strategische, financiële en organisatorische aspecten was het gevolg. Bind adviseerde de korpsleiding gedurende anderhalf jaar hoe zich te positioneren in dit proces en op de inhoud. Cruciaal bleek steeds weer: helder de belangen analyseren, de eigen visie scherp krijgen en pro-actief handelen. Dat gebeurde door scherpe interne discussies te voeren, stukken te schrijven en het onderlinge handelen van het management op elkaar af te stemmen, zodat de agenda van de gesprekken beïnvloed en gestructureerd kon worden.

 

Koers Zutphen 2025

De gemeente Zutphen wil haar koers voor 2025 bepalen. Na een statistische analyse van Atlas voor gemeenten, vroeg zij Rootlink om het gesprek met de stad hierover te organiseren. Samen met Ellen Hiep organiseerden we een grote stadsdebattten, kleine gesprekken, schoolbezoeken, etc. over de toekomst van de stad. De onderwerpen waren breed. We organiseerden bijvoorbeeld een soul kitchen over kunst, cultuur en levensbeschouwing, een ondernemersavond waarin mensen moesten nadenken hoe zij gemeenschapsgeld zouden inzetten, een schoolbezoek met de burgemeester over de visies van kinderen en een grote talkshow. De samenwerking met de mensen van de gemeente Zutphen, alle mogelijk actieve mensen in de stad en de frisse blik en praktische steun van het Cvjo zijn een dierbare herinnering en voedingsbodem voor toekomstige samenwerking!